junk

το Τμήμα

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, το μοναδικό Τμήμα στον Ελληνικό Πανεπιστημιακό χώρο με προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, δέχτηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000. Ανήκει στη νέα γενιά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που καταρτίζουν, ήδη από το πρώτο πτυχίο, εξειδικευμένους επιστήμονες σε τομείς που έχει ανάγκη η σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τις κλασικές γνώσεις ωκεανογραφίας με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων που παρέχουν στους φοιτητές επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Οι πτυχιούχοι μας στοχεύουν στην πιο σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας, όντας καταρτισμένοι σε θέματα:

 • Ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης
 • Αλιευτικής διαχείρισης
 • Υδατοκαλλιεργειών
 • Περιβαλλοντικών μελετών
 • Παράκτιας μορφοδυναμικής
 • Θαλάσσιας γεωλογίας
 • Ανάλυσης & ερμηνείας δορυφορικών δεδομένων θαλάσσιου χώρου
 • Μεθοδολογιών ψηφιακής αποτύπωσης & επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων
 • Ανάπτυξης θεματικών χαρτών
 • Επιχειρησιακής ωκεανογραφίας
 • Υδροακουστικής τεχνολογίας


.. διαβάστε περισσότερα για τη φυσιογνωμία και τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων μας.@work

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΤΕΘ είναι το μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών, όπως επίσης Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο καλύπτεται από το ερευνητικό πεδίο του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές διεξάγονται σε περιβάλλον υψηλής ποιότητας, με το εκπαιδευτικά και ερευνητικά έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό σε συνεχή αλληλεπίδραση και ουσιαστική επικοινωνία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Η εκπαιδευτική διαδικασία επωφελείται από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την παραγωγή, και υποστηρίζεται από σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, όπως και μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ευρωπαϊκών συνεργασιών και προγραμμάτων ανταλλαγών. Το Τμήμα μας υποστηρίζει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις μεταπτυχιακές σπουδές τους μέσω παροχής διευκολύνσεων σε υποδομές και υπηρεσίες, βράβευσης της ακαδημαϊκής αριστείας, και προσφοράς ευκαιριών για συμμετοχή σε αμοιβόμενο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο.

'Ερευνα

Εκτός από την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στρατηγικός ερευνητικός στόχος του Τμήματος είναι να βοηθά στη διαμόρφωση εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μακροχρόνια αειφόρο χρήση των παράκτιων πόρων. Η έρευνα φιλοδοξεί να βρίσκει καινοτόμους τρόπους για:

 • να διατηρήσει και να προστατεύσει τα παράκτια οικοσυστήματα
 • να προωθήσει την ορθολογιστική ανάπτυξη και την αειφόρο εκμετάλλευση των παράκτιων πόρων
 • να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ παράκτιων πόρων, τη χρήση τους και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στην οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον
 • να αναπτύξει εργαλεία και τεχνικές, οι οποίες βελτιώνουν την αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων και να ολοκληρώσει αντιπαραβαλλόμενες πληροφορίες με τη νέα έρευνα

@work

Σύντομο ιστορικό του Τμήματος

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ 223/23-10-1997), με σκοπό την παραγωγή επιστημονικού δυναμικού ικανού να χειρίζεται θέματα σχετικά με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική διαχείριση, και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξ' αρχής επιδιώχθη το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, μαθήματα παροχής βασικών γνώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και διδασκαλία σύγχρονων τεχνικών μελέτης και διαχείρισης, όπως είναι η χρήση υδροακουστικών μεθόδων, και η εκπαίδευση των φοιτητών σε Δορυφορική & Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία ή Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Αντικείμενο και Στόχοι

H Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών ανέλυσε τους στόχους λειτουργίας του Τμήματος που περιλαμβάνουν εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα:

 • Θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες
 • Τεχνολογίας της αλιείας, αλιευτικής διαχείρισης και υδατοκαλλιεργειών
 • Θαλάσσιων εφαρμογών όπως (α): η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, (β): η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής τον θαλάσσιο χώρο, και (γ): η εκπόνηση μελετών υποδομής όσον αφορά υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές

Οι ανωτέρω στόχοι του Τμήματος υποστηρίζουν την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που διαθέτουν:

 • ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος
 • ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, φυσικών και βιολογικών
 • δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα
 • ικανότητα εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην μελέτη του θαλάσσιου χώρου και στην εκμετάλλευση των πόρων
 • επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου

mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam