ΠΜΣ Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών

Στο Τμήμα Επιστημών Θάλασσας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 το μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -που αποτελεί και το μοναδικό του είδους στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο- "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών".

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης και με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, και έχει σκοπό την εκπαίδευση/κατάρτιση νέων επιστημόνων σε θεματικές που αφορούν τη διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση στη κατανόηση των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, τη προστασία των οικοσυστημάτων, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.Πρόγραμμα σπουδών | Σύνοψη προγράμματος | ΕπικοινωνίαΣτόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων. Αντικειμενικός σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • Η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
 • H προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • H διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε Κοινωνικές Ομάδες και θεσμικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στη βιώσιμη ανάπτυξη των Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων.

Αντικείμενο

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη διάρκεια του ΠΜΣ μελετούν:

 • Τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος με έμφαση στη παράκτια ζώνη.
 • Τη διαχείριση των θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι.
 • Την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση της ρύπανσης, των επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής και των γεω-επικινδυνοτήτων.
 • Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στη μελέτη της παράκτιας ζώνης και τη συστηματική παρακολούθηση/κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον.
 • Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των αλληλεπιδράσεων χέρσου-θάλασσας με έμφαση στην κατανόηση/αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται:

 • Στη χρήση μεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και πολυκριτηριακών προσεγγίσεων ως εργαλείων εκτίμησης κινδύνων και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη.
 • Στο σχεδιασμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των παράκτιων οικοσυστημάτων και λεκανών απορροής, με χρήση μοντέλων και την εφαρμογή/ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.
 • Στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας, Υδροακουστικής Τεχνολογίας και Αλιευτικής Διαχείρισης.
 • Στις Πολιτικές και το Νομοθετικό πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.


..κατέβασε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματοςbanner

Μεταπτυχιακές σπουδές με οικονομικό αντίκτυπο

 • Η εξειδίκευση επιστημόνων στα παραπάνω αντικείμενα αποκτά ιδιάζουσα σημασία στην Ελλάδα που περιβάλλεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από ακτές, στις οποίες έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων σχετικών με βιομηχανία, εμπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισμό και αναψυχή.Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" ολοκληρώνεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης που περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια και εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Με γνώμονα την ακαδημαϊκή επίδοση, οι φοιτητές βραβεύονται με ειδικές υποτροφίες. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 160 μεταπτυχιακοί έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ.

Τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και οι συνοδεύουσες διδακτικές μονάδες (ECTS), αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.


Α' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Παράκτια Οικολογία και Βιοποικιλότητα 6
2 Παράκτια Ωκεανογραφία και Κλιματική Αλλαγή 6
3 Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση 6
4 Παράκτιες Γεω-επικινδυνότητες 6
5 Γεωπληροφορική και Εφαρμογές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον 6Β' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη 6
2 Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 6
Μαθήματα επιλογής (1 από 4)
1 Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία 6
2 Ποσοτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 6
3 Πολιτικές και Νομοθεσία για τη Παράκτια Διαχείριση 6
4 Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και Υδροακουστική 6
Μεταπτυχιακή Εργασία
Διατριβή εξειδίκευσης 12

ECTS (Α' & Β' Εξαμήνων) 60

Το θέμα της διατριβής εξειδίκευσης επιλέγεται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με έναν επιβλέποντα Καθηγητή του προγράμματος.
Χρηματοδότηση

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1500 ευρώ ετησίως. Το Πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει των χρηματοδοτικών δεδομένων του Προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.
Πως και πότε να κάνεις αίτηση

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ Εξειδίκευσης δημοσιεύεται στον Τύπο και στο διαδίκτυο τον μήνα Απρίλιο, μετά από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε. και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μέχρι 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι θετικής κατεύθυνσης.
Εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή

Οι υποψήφιοι για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης εξετάζονται στις γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση αφορά στην κατανόηση επιστημονικών κειμένων σχετικών με το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία ελέγχεται μέσω σειράς ερωτημάτων και συγγραφής περίληψης. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται με προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Η επιλογή των Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Tου γενικού βαθμού του πτυχίου
 • Tης βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Tης επίδοσης σε Πτυχιακή Εργασία (εφ' όσον αυτή υπάρχει)
 • Tης επίδοσης στην εξέταση της ξένης γλώσσας
 • Tης προσωπικής συνέντευξης
 • Tης επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου (εφ' όσον αυτή υπάρχει)Σύνοψη

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Μυτιλήνη
Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά
Μορφή εκπαίδευσης: Διδασκαλία - Έρευνα
Τύπος εκπαίδευσης: Πλήρους χρόνου
Διορία υποβολής αιτήσεων: Σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: msc_cm@aegean.gr
Tηλέφωνο: 22510 36862


mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam