ΠΜΣ Έρευνα στις θαλάσσιες Επιστήμες

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές για τη διεξαγωγή έρευνας στις Θαλάσσιες Επιστήμες, η οποία θα πιστοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας που θα αναλάβουν. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν μελλοντικό ερευνητή, επικεντρώνοντας αφενός σε γενικές μεθοδολογίες έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης αφετέρου σε εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται σε όλες τις συνιστώσες των θαλασσίων επιστημών (φυσική ωκεανογραφία, χημική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, θαλάσσιες βιοεπιστήμες) και (β)στα δύο επόμενα εξάμηνα, την ανάληψη ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία όλων των σταδίων έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση πρωτότυπων ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας, ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, συζήτηση των αποτελεσμάτων) με απώτερο σκοπό τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

 

 

Πρόγραμμα σπουδών | Σύνοψη προγράμματος | Επικοινωνία

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)».


Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΕΘ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθοριστούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του προτεινόμενου ΠΜΣ.

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΕΘ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθοριστούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του προτεινόμενου ΠΜΣ.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Κατευθύνσεις - Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Αν και δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που θα επιλεγεί από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.

Τέλη φοίτησης - Λειτουργικά έξοδα

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 900 €.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Αν και δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που θα επιλεγεί από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:


Α' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1 Βασική Ποσοτική Ανάλυση 10
2 Μέθοδοι πεδίου, ανάλυση δεδομένων και μοντέλα στις θαλάσσιες επιστήμες 10
3 Μεθοδολογία Έρευνας 10

Σύνολο ECTS 30
Β' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1 Έναρξη της διατριβής – καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων – εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση 15
2 Διατριβή: Σχεδιασμός έρευνας – μεθοδολογικό πλαίσιο 15

Σύνολο ECTS 30
Γ' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
1 Διατριβή: Υλοποίηση έρευνας – ανάλυση δεδομένων 15
2 Συγγραφή επιστημονικού άρθρου 15

Σύνολο ECTS 30
Σύνοψη

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Μυτιλήνη
Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά
Μορφή εκπαίδευσης: Διδασκαλία - Έρευνα
Τύπος εκπαίδευσης: Πλήρους χρόνου
Διορία υποβολής αιτήσεων: Σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: msc_cm@aegean.gr
Tηλέφωνο: 22510 36862mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam