Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
          «ΠΟΣΙΜΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΝO ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

 

Στο Τμήμα Επιστημών Θάλασσας λειτουργεί το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΟΣΙΜΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρησιμοποιείται μικτή διαδικασία μάθησης με 4 εβδομάδες διαλέξεις/εργαστήρια στη Μυτιλήνη και στην Πάτρα, και εξ αποστάσεως διδασκαλία.


 

Πρόγραμμα σπουδών | Σύνοψη προγράμματος | Επικοινωνία

 

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να προσφέρει, σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο θέμα του νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη των συγχρόνων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητα του νερού καθώς και τη μελέτη του τρόπου πρόληψής τους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρει ευρεία κατάρτιση και ερευνητική εκπαίδευση που θα ενισχύσει τις ικανότητες των σπουδαστών να είναι ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον της διαχείρισης της ποιότητας του νερού, πόσιμου και της θάλασσας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων γνώσεις σε βάθος στα πεδία της χημείας και της μικροβιολογίας του νερού, τους μηχανισμούς που προκαλούν την ρύπανση και μόλυνση του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης, την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων, και της σχέσης (αλληλεπίδραση) των υπόγειων με τα επιφανειακά νερά, και γενικότερα της επίδρασης των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών στους υδάτινους πόρους, την ασφάλεια του νερού κατά την άντληση, μεταφορά και διανομή του, τον ρόλο του νερού στη Δημόσια Υγεία, τις μεθόδους επεξεργασίας και διανομής του, και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που αποκτούν οι σπουδαστές είναι άριστα εξοπλισμένοι για να υπηρετήσουν τον τομέα της ποιότητας του νερού τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται τα συνεργαζόμενα Τμήματα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους των δυο συμμετεχόντων στη συνεργασία Τμημάτων.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, επιστημών της θάλασσας, περιβάλλοντος, κτηνιατρική, γεωπονικής, μηχανικών περιβάλλοντος, χημείας, και συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Κόστος Λειτουργίας

Οι συμμετέχοντες στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.500 €.


Περιγραφή - Εισαγωγικά

1. H επιστημονική εξειδίκευση

Kαλύπτει ένα πολύ σημαντικό κενό θεωρητικής κατάρτισης αλλά και δεξιοτήτων που απαιτείται από την σύγχρονη κοινωνία στο χώρο των υδάτων (πόσιμου και θαλάσσιου) το οποίο δεν καλύπτεται από συγγενή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την διαχείριση υδατικών πόρων. Τα τελευταία χρόνια δίνεται τεράστια σημασία στην επάρκεια και στην ποιότητα του πόσιμου νερού, καθώς και στην ποιότητα των υδάτων αναψυχής καθόσον αυτά ρυπαίνονται και μολύνονται ισχυρά από ποικίλους ρυπαντές όπως βιομηχανικά απόβλητα, αντιβιοτικά, φυτοφάρμακα, και μικροοργανισμούς. Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης τόσο στη θάλασσα, στις λίμνες και στα ποτάμια όσο και στις κολυμβητικές δεξαμενές απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνικές, αναλύσεις και δεξιότητες. Το ίδιο και η πρόληψη της ρύπανσης και μόλυνσης των νερών, διότι το νερό (πόσιμο και θαλάσσιο) εκτός από τη σημασία του για την ικανοποιητική λειτουργία της κοινωνίας προσφέρει και σημαντικό όφελος για την οικονομία της χώρας μας, που έχει σημαντικά έσοδα από την εκμετάλλευση της καλής ποιότητας των παράκτιων κολυμβητικών περιοχών.

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας, αναφέρεται στην διδασκαλία των μαθημάτων που θα εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές θα αποκτούν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε βάθος στα πεδία της χημείας και της μικροβιολογίας του νερού, τους μηχανισμούς και διαχειριστικές πρακτικές που προκαλούν την ρύπανση και μόλυνση του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης, την ασφάλεια του νερού κατά την άντληση, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του και τον ρόλο του νερού στη Δημόσια Υγεία.

Ο δεύτερος πυλώνας απαιτεί την απόδειξη της δυνατότητας του φοιτητή να εφαρμόσει την αποκτηθείσα γνώση, μέσω της ολοκλήρωσης μιας εργασίας εξειδίκευσης (διπλωματικής εργασίας). Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία επιστημόνων οι οποίοι θα είναι άριστα εξοπλισμένοι για να υπηρετήσουν τον τομέα της υγείας του νερού, πόσιμου και θαλάσσιου τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στην δημόσια διοίκηση.

2. Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

Eπιδιώκεται και εξασφαλίζεται μέσω (α) της παρεχόμενης θεωρητικής κατάρτισης των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα σχεδιασμού έρευνας, στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, χρήσης μαθηματικών μοντέλων στα πλαίσια των μαθημάτων, και (β) της διενέργειας έρευνας από τους ίδιους τους φοιτητές στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της απαίτησης της εκπόνησης εργασίας εξειδίκευσης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια των εργασιών εξειδίκευσης εντάσσονται και συμμετέχουν στις εργασίες των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (http://www.mar.aegean.gr/research/research_el.php) και του Τμήματος Ιατρικής (http://hygiene.upatras.gr/). Με αυτόν τον τρόπο:

  • αποκτούν πολύτιμη εμπειρία εργασίας σε μια ερευνητική ομάδα, εκπαιδευόμενοι έτσι σε σχεδιασμό συλλογικής έρευνας, συλλογική δουλειά, κατανομή εργασιών και καθηκόντων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ωραρίου κλπ.
  • εντάσσουν την εργασία τους σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο
  • ανταλλάσσουν δεξιότητες και τεχνογνωσία με Καθηγητές, Μέλη ΕΔΙΠ, Μέλη ΕΤΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες κλπ. αναπτυσσόμενοι μέσα σε ένα δραστήριο και παραγωγικό ερευνητικό περιβάλλον.

3. Οι στόχοι του ΠΜΣ

Eίναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιστημόνων που προσανατολίζονται στο υψίστης προτεραιότητας τομέα της υγιεινής του νερού πόσιμου και θαλάσσιου, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Η έντονη ανάπτυξη, τα νέα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα και οι διαχειριστικές πρακτικές οδηγούν σε βαθμιαία υποβάθμιση του νερού, πόσιμου και θάλασσας και η λειψυδρία καθώς και η κλιματική αλλαγή επιτάσσει τη χρήση του θαλασσινού νερού ως πόσιμο. Επίσης η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών της παράκτιας ζώνης επιτάσσει όλο και πιο αυστηρό έλεγχο των υδάτων αναψυχής. Οπότε οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΠΜΣ θα μπορούν να καλύπτουν το θέμα της ποιότητας του νερού από χημικής και μικροβιολογικής άποψης, της υγιεινής του νερού αναψυχής, καθώς επίσης και της ποιότητας του νερού που υπόκειται σε επεξεργασία και εμφιάλωση και μεταφορά. Τέλος οι απόφοιτοι θα μπορούν να επανδρώσουν μικροβιολογικά και χημικά εργαστήρια που κάνουν αναλύσεις νερού, αλλά και να ασχοληθούν με την πιστοποίηση των εργαστηρίων αυτών.

Αναλυτικά οι στόχοι του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • Παροχή θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα της υγιεινής του νερού
  • Απόκτηση γνώσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρύπανσης και μόλυνσης των νερών
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων σε ό,τι αφορά θέματα στατιστικής ανάλυσης μετρήσεων, μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης
  • Εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της διενέργειας μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων νερού με την εκμάθηση χρήσης των επιστημονικών οργάνων και μεθοδολογιών δειγματοληψίας και ανάλυσης των δειγμάτων αυτών στο εργαστήριο
  • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της διαμόρφωσης και διενέργειας της διπλωματικής εργασίας
  • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
 

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΣΙΜΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα (12 μήνες), σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν 4 εβδομάδες διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια καθώς και εξ αποστάσεως διδασκαλία. Απαιτείται η εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Με γνώμονα την ακαδημαϊκή επίδοση οι φοιτητές βραβεύονται με ειδικές υποτροφίες.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καθώς και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες (ECTS) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.


Α' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Μικροβιολογία του νερού 5
2 Χημεία και τοξικολογία του νερού 5
3 Υδρογεωλογία και διαχείριση υδατικών πόρων 4
4 Χημικές αναλύσεις νερών - Εργαστηριακό μάθημα 6
5 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - Εργαστηριακό μάθημα 6
Μαθήματα επιλογής (1 από 4)
1 Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας 4
2 Εισαγωγή στη Στατιστική 4
3 Ρόλος του νερού στη Δημόσια Υγεία 4
3 Επαναχρησιμοποίηση νερού 4Β' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Πόσιμο νερό: επεξεργασία, απολύμανση, αφαλάτωση 6
2 Νομοθετικό πλαίσιο για τα νερά 6
3 Διατριβή εξειδίκευσης 14
Μαθήματα επιλογής (1 από 3)
1 Νερά κολύμβησης σε τεχνητό περιβάλλον 4
2 Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού 4
3 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία του νερού 4

ECTS (Α' & Β' Εξαμήνων) 60

Το θέμα της διατριβής εξειδίκευσης επιλέγεται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με έναν επιβλέποντα Καθηγητή του προγράμματος.
Σύνοψη

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Μυτιλήνη - Πάτρα
Διάρκεια: 12 μήνες
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά
Μορφή εκπαίδευσης: Διδασκαλία δια ζώσης (4 εβδομάδες) και εξ αποστάσεως - Έρευνα
Τύπος εκπαίδευσης: Πλήρους χρόνου
Διορία υποβολής αιτήσεων: Σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: msc_cm@aegean.gr
Tηλέφωνο: 22510 36862mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam