Οδηγός σπουδών

guide

Τι είναι το ECTS;

Το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό.
Αναλυτικά..


Μαθήματα

Ενημερωθείτε σχετικά με το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, τους διδάσκοντες, και την προτεινόμενη βιβλιογραφία.


'Ετος 1 | 'Ετος 2 | 'Ετος 3 | 'Ετος 4 | Σύνοψη


'Ετος 1

Εξάμηνο 1
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΜΥ1Υ Γενική χημεία 3 0 3 6
191ΜΥ2Υ Βιολογία 3 3 4 6
191ΜΥ4Υ Μαθηματικά Ι 3 3 4 6
191ΜΥ3Υ Φυσική 3 3 4 6
191ΜΥ29Υ Γεωπεριβάλλον και Ωκεανογραφία 3 3 4 6Εξάμηνο 2
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΘΔ1Υ Θαλάσσια βιολογία 3 2 4 6
191ΘΔ4Υ Περιγραφική φυσική ωκεανογραφία 2 2 3 6
191ΜΥ7Υ Αναλυτική χημεία 2 3 4 6
191ΜΥ17Υ Εισαγωγή στην πληροφορική και προγραμματισμός 3 2 4 6
191ΜΥ22Υ Μαθηματικά ΙΙ 3 2 4 6
191MY25Y English for Oceanography Ι 3 1


'Ετος 2

Εξάμηνο 3
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΘΔ2Υ Θαλάσσια οικολογία 3 0 3 6
191ΘΔ3Υ Χημική ωκεανογραφία 3 3 4 6
191ΘΠ2Υ Θαλάσσια ιζηματολογία 3 2 4 6
191ΘΠ3Υ Ιχθυολογία 3 2 4 6
191ΜΥ10Υ Στατιστική 2 2 3 6
191MY27Y English for Oceanography ΙΙ 2 1Εξάμηνο 4
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΕΩ14Υ Εισαγωγή στη θαλάσσια τηλεπισκόπηση 3 2 4 6
191ΘΠ3Υ Υδατοκαλλιέργειες 3 2 4 6
191ΜΥ21Υ Θεωρία και πρακτική μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3 0 3 6
191ΘΔ33Υ Θαλάσσια βιοποικιλότητα 3 1 4 6
191ΘΔ28Υ Θαλάσσια μικροβιολογία 3 2 4 6


'Ετος 3

Εξάμηνο 5
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΕΩ2Υ Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 2 6 4 5
191ΘΔ22Υ Θαλάσσια ρύπανση 4 0 4 5
191ΜΥ15Υ Μέθοδοι προσομοίωσης και εφαρμογές 3 2 4 5
191ΕΩ7Υ Διαχείριση παράκτιων περιοχών 3 2 4 5
191ΘΔ21Υ Θαλάσσια γεωλογία 3 2 4 5
Επιλογής
191ΘΔ37Ε Ασθένειες ιχθύων 3 2 4 5
191ΘΔ13Ε Υδατική τοξικολογία 2 1 3 5
191ΜΥ20Ε Αριθμητική ανάλυση 2 1 3 5
192ΘΔ31Ε Περιβαλλοντική χημεία 3 0 3 5
191ΜΥ26Ε Μαθηματική Φυσική 3 0 3 5
191ΘΔ32Ε Παράκτια και μεταβατικά οικοσυστήματα 3 1 4 5
191ΜΥ28Ε Πρακτική άσκηση εξωτερικού (Erasmus Placement) 5Εξάμηνο 6
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΘΔ34Υ Κλιματική αλλαγή και Ωκεανός 3 1 4 5
191ΘΔ9Υ Εισαγωγή στη δυναμική ωκεανογραφία 3 2 4 5
191ΕΩ6Υ Παράκτια μορφοδυναμική και μηχανική 3 2 4 5
191ΘΠ4Υ Αλιευτική βιολογία 3 2 4 5
Επιλογής
191ΘΔ41Ε Μικροβιολογικός ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων & τροφίμων 3 1 4 5
191ΘΔ29Ε Θαλάσσια γεωχημεία 3 0 3 5
191ΘΔ24Ε Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση 2 2 3 5
191ΘΠ6Ε Διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας 3 0 3 5
191ΘΠ10Ε Biological conservation & marine protected areas 3 0 3 5
191ΘΔ35Ε Εφαρμοσμένη θαλάσσια γεωλογία 3 2 4 5
191ΕΩ1Ε Μεθοδολογίες λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων 2 2 3 5
191ΜΥ24Ε Διαφορικές εξισώσεις 3 0 3 5
191ΘΔ5E Coastal Geology 3 1 4 5
191MY29E Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με χρήση της γλώσσας R 2 1 3 5
191ΜΥ22Ε Πρακτική άσκηση 5
191MY28E Πρακτική άσκηση εξωτερικού (Erasmus Placement) 5


'Ετος 4

Εξάμηνο 7
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΜΥ20Υ Πτυχιακή Εργασία 20
Επιλογής
191ΕΩ14Ε Υδροακουστική τεχνολογία 2 1 3 5
191ΕΩ11Ε Δορυφορική ωκεανογραφία 2 3 4 5
191ΘΠ11Ε Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία 2 3 4 5
191ΜΥ25Ε Επεξεργασία ωκεανογραφικών χρονοσειρών 3 0 3 5
191ΘΠ12Ε Αλιευτική διαχείριση 3 0 3 5
191ΘΔ43Ε Θαλάσσια Οργανική Χημεία 3 0 3 5
191ΕΩ13Ε Αλληλεπιδράσεις ατμόσφαιρας - ωκεανού 3 2 4 5
191ΜΥ28Ε Πρακτική άσκηση εξωτερικού (Erasmus Placement) 5Εξάμηνο 8
Κωδικός Μάθημα Θεωρία Εργαστήριο/Φροντιστήριο Δ.Μ. ECTS
Υποχρεωτικά
191ΜΥ20Υ Πτυχιακή Εργασία 20
Επιλογής
191ΕΩ8Ε Εφαρμογές ΓΣΠ στο θαλάσσιο περιβάλλον 3 3 4 5
191ΕΩ12Ε Παράκτιες και υποθαλάσσιες εφαρμογές 3 0 3 5
191ΘΠ9Ε Υδρολογία 3 1 4 5
191ΕΩ15E Αριθμητικά μοντέλα Ωκεανογραφίας 2 1 3 5
191ΘΠ13E Θαλάσσια γενετική και βιοτεχνολογία 3 0 3 5
191ΘΔ44E Oceanography of the Mediteranean 3 0 3 5
191ΕΩ5Ε Ποσοτική οικολογία 2 1 3 5
191ΘΔ40Ε Special topics in marine chemistry 3 0 3 5
191ΘΔ38Ε Μοντέλα στην οικολογία 2 1 3 5
191EΩ10E Δυναμική ιζημάτων 3 0 3 5
191ΘΠ14E Επιστημονική κατάδυση 5
191ΜΥ22Ε Πρακτική άσκηση 5
191ΜΥ28Ε Πρακτική άσκηση εξωτερικού (Erasmus Placement) 5Σύνοψη

Συνολικές διδακτικές μονάδες (ECTS) που απαιτούνται για πτυχίο:
Συνολικές μονάδες ECTS από υποχρεωτικά μαθήματα (34 μαθήματα & Πτυχιακή) 184
Συνολικές μονάδες ECTS από 14 μαθήματα επιλογής (x 4 ECTS/ανά μάθημα) 56
Σύνολο ECTS 240
Αναλυτικά:
1 Πτυχιακή ×16 ECTS = 16 ECTS
8 Υποχρεωτικά μαθήματα ×6 ECTS = 48 ECTS
20 Υποχρεωτικά μαθήματα ×5 ECTS = 100 ECTS
5 Υποχρεωτικά μαθήματα ×4 ECTS = 20 ECTS
14 Μαθήματα επιλογής ×4 ECTS = 56 ECTS

mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam