English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος
 • Σπουδές
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 • ΠΜΣ Έρευνα στις θαλάσσιες Επιστήμες
 • ΠΜΣ Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές για τη διεξαγωγή έρευνας στις Θαλάσσιες Επιστήμες, η οποία πιστοποιείται μέσω της δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας που αναλαμβάνουν.

  Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει

  (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν μελλοντικό ερευνητή, επικεντρώνοντας αφενός σε γενικές μεθοδολογίες έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης αφετέρου σε εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται σε όλες τις συνιστώσες των θαλασσίων επιστημών (φυσική ωκεανογραφία, χημική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, θαλάσσιες βιοεπιστήμες) και

  (β) στα δύο επόμενα εξάμηνα, την ανάληψη ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διδασκαλία όλων των σταδίων έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση πρωτότυπων ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας, ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, συζήτηση των αποτελεσμάτων) με απώτερο σκοπό τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

   

   

  Πρόγραμμα σπουδών | Σύνοψη προγράμματος | Επικοινωνία | Δημοσιεύσεις αποφοίτων

   

  Μεταπτυχιακός Τίτλος

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)».

  Κατηγορίες Υποψηφίων

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

  Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

  Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

  Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

  Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Αν και δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που θα επιλεγεί από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

  Τέλη φοίτησης

  Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους 900 €.

  Α Εξάμηνο Σπουδών
  Υποχρεωτικά μαθήματαECTS
  110
  210
  310

  Σύνολο ECTS30
  Β Εξάμηνο Σπουδών
  Υποχρεωτικά μαθήματαECTS
  115
  215

  Σύνολο ECTS30
  Γ Εξάμηνο Σπουδών
  Υποχρεωτικά μαθήματαECTS
  115
  215

  Σύνολο ECTS30
          
   

  Σύνοψη

  Χώρα: Ελλάδα
  Πόλη: Μυτιλήνη
  Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Μορφή εκπαίδευσης: Διδασκαλία - Έρευνα
  Τύπος εκπαίδευσης: Πλήρους χρόνου
  Διορία υποβολής αιτήσεων: Σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Email: rmsc@marine.aegean.gr
  Tηλέφωνο: 22510 36862   

  Δημοσιεύσεις αποφοίτων

  Η έρευνα των αποφοίτων μας οδήγησε στις ακόλουθες επιστημονικές δημοσιεύσεις:

  2021

  Chaniotaki M, Kolovoyiannis V, Tragou E, Herold LA, Batjakas IE, Zervakis V, (2021). Investigation of the response of the Aegean Sea to the Etesian wind forcing. Continental Shelf Research 225, 104485. doi: 10.1016/j.csr.2021.104485

  Koumpiadis P, Sganga DE, Politis SN, Gallego V, Butts IAE, Asturiano JF, Batjakas IE, Tomkiewicz J, (2021). Sperm production and quality in European eel (Anguilla anguilla) in relation to hormonal treatment. Reproduction in Domestic Animals, 00, 1– 9. https://doi.org/10.1111/rda.14011

  2022

  Giagkazoglou Z, Griffiths AM, Imsiridou A, Chatzispyrou A, Touloumis K, Hebb JL, Mylona D, Malamidou AK, Apostolidi ED, Batjakas IE, Gubili C, (2022). Flying under the radar: DNA barcoding ray wings in Greece detects protected species and umbrella labelling terms. Food Control 132, 108517. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108517