English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μας είναι πιστοποιημένο από την ΑΔΙΠ στον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης "Fully Compliant"

 • το Τμήμα
 • junk

  το Τμήμα

  Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας μας που προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ωκεανογραφία. Δέχτηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000, και ανήκει στη νέα γενιά Πανεπιστημιακών Τμημάτων που καταρτίζουν, ήδη από το πρώτο πτυχίο, εξειδικευμένους επιστήμονες σε τομείς που έχει ανάγκη η σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινότητα.

  Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τις κλασικές γνώσεις ωκεανογραφίας με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων που παρέχουν στους φοιτητές επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Οι πτυχιούχοι μας στοχεύουν στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας, όντας καταρτισμένοι σε θέματα:

  • Ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης
  • Αλιευτικής βιολογίας και διαχείρισης
  • Υδατοκαλλιεργειών
  • Περιβαλλοντικών μελετών
  • Παράκτιας μορφοδυναμικής
  • Θαλάσσιας γεωλογίας
  • Θαλάσσιας οικολογίας
  • Ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων θαλάσσιου χώρου
  • Μεθοδολογιών ψηφιακής αποτύπωσης & επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων
  • Ανάπτυξης θεματικών χαρτών
  • Επιχειρησιακής ωκεανογραφίας
  • Υδροακουστικής τεχνολογίας και βιοακουστικής


  Διαβάστε περισσότερα για τη φυσιογνωμία και τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων μας.  @work

  Μεταπτυχιακές σπουδές

  Το Τμήμα προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες, καθώς επίσης και Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο που καλύπτεται από το ερευνητικό πεδίο του ακαδημαϊκού προσωπικού.

  Οι μεταπτυχιακές σπουδές διεξάγονται σε περιβάλλον υψηλής ποιότητας, με το εκπαιδευτικά και ερευνητικά έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό σε συνεχή αλληλεπίδραση και ουσιαστική επικοινωνία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Η εκπαιδευτική διαδικασία επωφελείται από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την παραγωγή, και υποστηρίζεται από σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, όπως και μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ευρωπαϊκών συνεργασιών και προγραμμάτων ανταλλαγών. Το Τμήμα μας υποστηρίζει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις μεταπτυχιακές σπουδές τους μέσω παροχής διευκολύνσεων σε υποδομές και υπηρεσίες, βράβευσης της ακαδημαϊκής αριστείας, και προσφοράς ευκαιριών για συμμετοχή σε αμοιβόμενο ερευνητικό έργο.

  'Ερευνα

  Παράλληλα με την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στρατηγικός ερευνητικός στόχος του Τμήματος είναι να βοηθά στη διαμόρφωση εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μακροχρόνια αειφόρο χρήση των παράκτιων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Η έρευνα φιλοδοξεί να βρίσκει καινοτόμους τρόπους για:

  • Να διατηρήσει και να προστατεύσει τα παράκτια οικοσυστήματα
  • Να προωθήσει την ορθολογιστική ανάπτυξη και αειφόρο διαχείριση των παράκτιων πόρων
  • Να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ παράκτιων πόρων, τη χρήση τους και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στην οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον
  • Να αναπτύξει εργαλεία και τεχνικές που οποίες βελτιώνουν την αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων και να ολοκληρώσει αντιπαραβαλλόμενες πληροφορίες με τα νέα επιστημονικά δεδομένα

  @work

  Υπηρετούμε την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που διαθέτουν:

  • Ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, φυσικών και βιολογικών
  • Δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα
  • Ικανότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών μελέτης/παρακολούθησης του θαλάσσιου χώρου
  • Επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη/έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου