English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος
 • Σπουδές
 • Προπτυχιακό πρόγραμμα
 • λογότυπο σελίδας

  Προπτυχιακό πρόγραμμα

  Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών συνδυάζουν τις κλασσικές γνώσεις ωκεανογραφίας, με ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας.
  Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει:

  • Δύο κύκλους πανεπιστημιακών μαθημάτων: Στον πρώτο κύκλο δίνεται προτεραιότητα σε μαθήματα που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής, και στο σύνολό τους δομούν τα δύο πρώτα εξάμηνα. Στο δεύτερο κύκλο επικρατούν μαθήματα κατεύθυνσης σπουδών μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.
  • Τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων από προσκεκλημένα διακεκριμένα στελέχη του χώρου, την θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών, τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, καθώς και τις διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές.
  • Την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας ο φοιτητής καλείται, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος, να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος, να αποκτήσει εργαστηριακή εμπειρία και δεξιότητες, να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική του ικανότητα, και να ολοκληρώσει τη συγγραφή μιας επιστημονικής πραγματείας.

  σε αυτήν τη σελίδα:


  Το Πανεπιστημιακό μάθημα | Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις | Σεμινάρια - διαλέξεις - ημερίδες


  banner

  Το Πανεπιστημιακό μάθημα

  Περιεχόμενο

  Στόχος της διδασκαλίας στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι η παροχή συνολικής ενιαίας επιστημονικής γνώσης μέσω δομημένης χρονικής διαδοχής μαθημάτων, η οποία αφενός διασφαλίζει τη διασύνδεση της επιστημονικής συνοχής και αλληλουχίας των μαθημάτων, αναπτύσσοντας δεσμούς εκπαιδευτικής αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, και αφετέρου περιορίζει τις αλληλοεπικαλύψεις.

  Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε μαθήματος ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (εξαμήνου), με ευθύνη του διδάσκοντος στον οποίο και έχει ανατεθεί η ευθύνη της διδασκαλίας από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης, ορισμένες βασικές ερωτήσεις προς επεξεργασία και τις βιβλιογραφικές παραπομπές για τη μελέτη του μαθήματος.

  Τρόποι διδασκαλίας

  Η διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων περιλαμβάνει:

  • Την παράδοση, που εξασφαλίζει την καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων στη σπουδή της διδακτέας ύλης την οποία και εποπτικά παρουσιάζει.
  • Τα φροντιστήρια, τις ασκήσεις και τα εργαστήρια, που συμπληρώνουν τις παραδόσεις ουσιαστικά και επικουρικά, και διεξάγονται με την εποπτεία ή/και την άμεση συμμετοχή του υπεύθυνου διδάσκοντα. Στόχος τους είναι η συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε επιλεγμένες εφαρμογές της θεωρητικής γνώσης.
  • Τα σεμινάρια, που οργανώνονται με αντικείμενο τη συστηματική διερεύνηση ειδικών θεμάτων και προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή και ολοκληρωμένη προεργασία από πλευράς φοιτητών, προκειμένου να υπάρξει δομημένη ανταπόκριση σε θέματα όπως: παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών, εξειδικευμένες εισηγήσεις από προσκεκλημένους επιστήμονες.

  Αξιολόγηση φοιτητών - Εξετάσεις

  Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα κλείνει με τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Ο υπεύθυνος του μαθήματος έχει την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου διεξαγωγής της εξέτασης, την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολογία και την έκδοση των αποτελεσμάτων, ενώ ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο (το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου) και σε περίπτωση νέας αποτυχίας, ο φοιτητής οφείλει να επαναλάβει την εξέταση σε επόμενο εξάμηνο, κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα. Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται με βάση την κλίμακα από 0 έως 10. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5). Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων καταρτίζεται από την Διοικητική Γραμματεία, σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών, και ανακοινώνεται έγκαιρα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις, του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και ο καθορισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης αποφασίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής περάτωση (παρακολούθηση και εξέταση) 30 υποχρεωτικών μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας) και του απαραίτητου αριθμού κατ’ Επιλογή Μαθήματων σε ειδικά αντικείμενα της Ωκεανογραφίας και των Θαλάσσιων Βιοεπιστημών ώστε να συγκεντρώνονται τουλάχιστον 240 ECTS.

  Ο ανά έτος αριθμός των προσφερομένων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων αυξάνεται σταδιακά δια μέσου των ετών φοίτησης, καθώς θα διευρύνεται η ικανότητα των φοιτητών για συγκεκριμένες επιλογές γνωστικών αντικειμένων με βάση την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής. Για την λήψη πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει στα μαθήματα ξένης γλώσσας, αλλά ο βαθμός δεν θα λαμβάνεται υπ' όψη στο βαθμό του πτυχίου.  Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις

  Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των στόχων των μαθημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών προγραμματίζονται εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε παράκτιες περιοχές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, αλιευτικά και ερευνητικά σκάφη, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες ΟΤΑ και άλλους φορείς σχετικούς με την διαχείριση ή εκμετάλλευση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Σκοπός των επισκέψεων είναι η στενότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τις συνθήκες εργασίας στο πεδίο και η εξοικείωση με συγκεκριμένες πρακτικές και ανάγκες που άπτονται θεμάτων που διδάσκονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  Σεμινάρια - διαλέξεις - ημερίδες

  Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα μαθημάτων επιδιώκεται η διεξαγωγή σεμιναρίων, με στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών. Τα σεμινάρια οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη των διδασκόντων του Τμήματος και διακρίνονται σε σεμινάρια συμπληρωματικά της διδασκαλίας, παρουσιάσεις εργασιών των διδασκόντων ή των φοιτητών και σεμινάρια/διαλέξεις με εισηγητές καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, επιστήμονες κύρους και κοινωνικά στελέχη των οποίων η εμπειρία είναι χρήσιμη για τη γενικότερη εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης, στο Τμήμα οργανώνονται εσωτερικές ημερίδες κατά τις οποίες οι φοιτητές παρουσιάζουν εργασίες τους σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες εκπονούνται υπό την επίβλεψη των διδασκόντων.